Laboratori d'assajos geològics

La UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) compta amb un centre d'investigació anomenat Geomodels on investiguen diferents processos geològics mitjançant les noves tecnologies. L'equip de laboratori aconsegueix simular, mitjançant el moviment controlat de diferents actuadors, moviments de terra a escala reduïda per tal d'extrapolar els resultats a escala real.

El laboratori treballa de manera multidisciplinar, on l’equip del CIM UPC, tenim un paper molt important; per modelar processos geològics amb mètodes de geologia, enginyeria i modelatge matemàtic. Els resultats són tant de tipus científic (avenç en el coneixement dels processos i la caracterització) com tecnològic (desenvolupament de metodologies de treball i eines de modelatge).