Tecnologies

Màquina de medició per coordenades

La mesura de peces mitjançant una Màquina de Mesura per Coordenades (MMC) permet l’obtenció de les principals característiques geomètriques d’una peça. Mitjançant components mòbils que es traslladen amb recorreguts ortogonals, es determinen les coordenades X,Y i Z dels punts de la peça.

La digitalització de plànols 2D i 3D és de vital importància en els processos de fabricació i presenta diverses característiques que donen resposta a diferents necessitats industrials, com ara el control de qualitat en productes industrials o l’enginyeria inversa.

Aplicacions

  • Control de qualitat dimensional.
  • Homolagació de primeres sèries, motlles o utillatges.
  • Enginyeria Inversa: Còpia de peces i motlles, estudi previ (volum, interferències, etc), càlcul per elements finits (anàlisi de la concurrència), o en la reconstrucció de superfícies estàndard per: Estudi de Concepció, remodelització de peces o d'utillatges existents.
  • Obtenció d'un model de malla de polígons (STL) per a fabricació de prototips en 3D, creació de catàlegs digitals ...

Avantatges

  • Alta precisió i repetibilitat
  • Elevada velocitat de captació de dades i per tant reducció del temps total del procés
  • Robustesa davant les forces externes
  • Evita l'acumulació d'errors com un mal palpat per part de l'operari
  • Permet la captura de diferents tipus d'objectes, diverses dimensions, geometries i textures