Propòsit

El propòsit d'aquest curs és permetre a l'alumne ampliar els seus coneixements en disseny mecànic augmentant els seus coneixements de SolidWorks a través d'eines de disseny avançat, així com del muntatge d'assemblatges mecànics més complexos.
 

Objectius

L'objectiu del curs és dotar a l'alumnat d'un nivell avançat en l'ús d'un programa essencial en el camp del disseny mecànic.

A qui va adreçat?

Està dirigit a perfils la formació o l'experiència dels quals laboral vagi lligada a sectors com el disseny industrial o l'enginyeria i vulguin millorar el seu nivell en l'ús del programa SolidWorks.

*Coneixements de SolidWorks. Es necessiten habilitats bàsiques de maneig amb l'ordinador entorn Windows i coneixements previs de l'ús d'eines CAD per a la realització d'aquest curs. Important haver realitzat el curs de SolidWorks bàsic en les nostres instal·lacions.

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d’accés

  El curs està dirigit a tots els interessats en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional.

  a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

  b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.

  c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliena incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònoms, el del mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

  d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

  e) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquesta gestioni fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.

  f)  Les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants. Dins d'aquests límits, en les convocatòries es podrà establir un altre percentatge en funció de la conjuntura del mercat laboral en cada moment.

   

  Informació addicional

  En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

  Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

   

  Com formalitzar la inscripció

  Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:
  Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l'Annex 1

  Si estàs en actiu:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'última nòmina íntegrament on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
  • Curriculum vitae

  Si ets autònom (freelance):

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
  • Curriculum vitae

  Si ets desocupat:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARD actualitzat (document d'inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
  • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social
  • Curriculum vitae

  Si ets treballador de l'Administració o entitat pública:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'última nòmina íntegrament on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
  • Curriculum vitae
  • Certificat del Cap o del RRHH d'on treballa acreditant que compleix els requisits, i que no està inclòs en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.