Màsters i Postgraus

El Programa de Màsters i Postgraus Professionals del CIM UPC té el reconeixement de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els màsters són propis universitaris, amb una càrrega de crèdits ECTS, i tenen una reconeguda orientació professional.

Els nostres serveis de fabricació i desenvolupament tecnològic per a la indústria ens permeten oferir un programa innovador i en contacte permanent a la realitat de les empreses. Està basat en tres eixos: el coneixement de professionals altament experimentats, l'aprenentatge a través de projectes reals d'empresa i l'ús d'instal·lacions punteres preparades per a simulacions i pràctiques.

El resultat és una formació amb un valor d'ús immediat al món laboral dissenyada segons el model de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). La mesura de la càrrega de treball té en compte tant l'assistència com les hores d'estudi, facilitant així el seu reconeixement dins del mercat europeu i afavorint la mobilitat i l'ocupació dels titulats.

CIME Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació

DEDP Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte

DEFAM Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva

MDP Màster en Direcció
de la Producció

MTDI Màster en Transformació Digital en la Indústria

PAIR Màster en Producció Automatitzada i Robòtica

CIME Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació

El màster CIME (Computer Integrated Manufacturing and Engineering) té com a objectiu preparar professionals – gestors i tècnics– en les diferents tecnologies d’enginyeria de producte i de fabricació assistides per ordinador, per que siguin capaços d’aconseguir millores substancials en els seus productes i també d’implementar i/o d’optimitzar els seus processos de fabricació associats.

Avui dia, el desenvolupament i la fabricació de productes no és possible sense una gestió integral del disseny, desenvolupament i producció fent ús intensiu d’eines assistides per ordinador, que possibiliti de manera efectiva els processos d’innovació. El màster CIME conjuga la utilització de mitjans tècnics amb metodologies més efectives per tal de materialitzar productes guanyadors a les empreses, tot tenint en compte els paradigmes actuals de desenvolupament avançat de producte, indústria connectada i indústria 4.0.

DEDP Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte

L'objectiu del Màster DEDP és facilitar als alumnes els coneixements i habilitats necessàries per a realitzar, representar i transmetre les diferents etapes d'obtenció i aprovació d'un projecte, des de la definició del concepte, les especificacions, el disseny conceptual i, finalment, el disseny de detall fins a la imatge foto realista.

En un context innovador i molt competitiu és imprescindible que els professionals es diferenciïn de la seva competència. Per això, és de vital importància assimilar i dominar diferents eines CAD/CAE, aprendre a definir correctament el producte i a desenvolupar-lo de la forma més senzilla, òptima, eficaç, resolutiva i econòmica. Així doncs, per donar resposta a les necessitats dels diferents tipus de clients del mercat i garantir l'èxit en el desenvolupament de projectes, caldrà posar en pràctica les tècniques de gestió, planificació i representació gràfica més adients en cada cas, conèixer les últimes tecnologies, i així poder aportar productes amb valor afegit que els faci molt més competitius.

DEFAM Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva

El Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva pren el seu sentit en un entorn on la fabricació es basa en la digitalització de tot el cicle de desenvolupament i industrialització dels productes que consumim. La digitalització de la matèria conduirà tots els processos productius, sent aquest un aspecte essencial del nou paradigma de la Indústria 4.0.

Els avantatges de la Fabricació Additiva, també coneguda com a impressió 3D, suposen un canvi de les regles de joc en permetre el pas directe dels bits als àtoms; tant a nivell d’abordar el disseny de productes i processos com de model empresarial. Ja no es fabricaran productes, es produiran solucions.

Detallant els avantatges del pas directe d’un fitxer CAD a la realitat, sovint se cita la customització dels productes per a cada usuari, portant al límit el concepte de fabricació flexible fent sèries unitàries. Però hi ha d’altres de molt significatives, com és l’absoluta llibertat de disseny, que s’aprofita per a un acoblament total del disseny a la funció del producte sense restriccions de fabricació, o per a materialitzar formes ultraalleugerides amb resistències i rigideses millorades.

La disponibilitat creixent de tecnologies i materials que avui permet aquesta tecnologia, fa que absolutament cap sector industrial pugui obviar-ne la incorporació a la cadena de valor, ja sigui aplicant-la per accelerar el cicle de disseny (Rapid Prototyping), a la seva utilització per obtenir els medis productius (Rapid Tooling) o a l’efectiva producció de productes comercialitzables (Rapid Manufacturing).

 

MDP Màster en Direcció
de la Producció

Per garantir la continuïtat de les nostres indústries cal un fort i constant procés de millora que simplifiqui i flexibilitzi els processos productius. El desenvolupament de noves estratègies i tècniques en la gestió de fabricació, així com un enfocament més resolutiu i determinant des de la producció, permetran que el nostre teixit productiu pugui assolir nous reptes.

La internacionalització de les nostres empreses és un dels factors clau per a la prosperitat econòmica, essent indispensable enfortir el vincle entre l’estratègia i les operacions per tal de millorar-ne la competitivitat. Tanmateix el sector industrial està demostrant la fortalesa per superar els embats de la crisi recent. És en aquest context on el director de la producció s’ha convertit en una de les principals figures impulsores i catalitzadores del canvi.

El CIM de la UPC ha dissenyat el màster en Direcció de la Producció amb l’objectiu de respondre a les qüestions i reptes exposats que es presenten als professionals del sector industrial.

MTDI Màster en Transformació Digital en la Indústria

La indústria persegueix la millora continua dels seus processos productius. Un dels camins és dissenyar i fabricar els millors sistemes automatitzats utilitzant els dispositius de detecció i accionament, PLC, cèl·lules robotitzades, sistemes de supervisió i control que permetin la millor sincronització de les matèries i els productes a elaborar.

Però l’aparició i facilitat d’accés a nous maquinaris miniaturitzats, nous canals de comunicació i noves eines d’anàlisi obren una nova via per a la millora continua dels seus processos productius: disposar de les dades a temps real, de noves eines de visualització, d’informació predictiva, entre altres. Tot gràcies a l’extracció de dades directes del procés, l’enviament i recol·lecció en bases de dades i l’aplicació d'eines d’anàlisi per obtenir-ne i visualitzar-ne els resultats en local o en remot.

Ens trobem en la necessitat de vincular dos mons fins ara en desenvolupament paral·lel: l’àmbit del control i supervisió industrial i l’àmbit de les eines cloud pròpies de la indústria 4.0. En aquest màster pretén donar les eines per vincular els dos àmbits: extreure dades de la màquina, directe del detector o a través de dades del PLC fins definir quina base de dades caldria i quins sistemes d’anàlisi i visualització permetrien l’obtenció de coneixement per la millora productiva.

PAIR Màster en Producció Automatitzada i Robòtica

L’automatització constitueix una font important de competitivitat per a les indústries. Les noves tecnologies permeten simultaniejar l’eficiència en costos amb la flexibilitat de la producció, la qual cosa implica la utilització de les seves eines: dispositius de detecció i accionament, instrumentació especialitzada, autòmats programables, robots, supervisió i control de processos, i sistemes de comunicació industrial locals i remots. És a dir, construir la Indústria 4.0.

La introducció ràpida d’aquestes tecnologies demana als tècnics un esforç constant per actualitzar els seus coneixements en camps molt amplis com són l’electrònica, el control, l’automàtica, la informàtica, la seguretat de la màquina o l’arquitectura de xarxes. Tota una sèrie d’habilitats i coneixements transversals i compartits orientats a l’automatització i la gestió de la informació de processos.

En aquest sentit, els continguts del màster estan dissenyats per transmetre, a més dels coneixements tecnològics actuals, competències i casos pràctics per tenir una visió global del projecte i dels requeriments del client.