Postgrau CI

Propòsit


El control de processos i la seva tecnologia de suport, tant en l'àmbit de software com de hardware, són les àrees temàtiques principals que tracta aquest curs per aconseguir implementar un sistema de control adequat a les especificacions i necessitats del procés productiu.

També s'analitzaran les noves tecnologies de control fent especial èmfasi al seu valor afegit respecte a les tècniques clàssiques, quan aquestes no poden respondre als requeriments i especificacions del dissenyador. S'empraran exemples de simulació i explicació de casos reals a la part descriptiva dels continguts.

Tot això acompanyat d'aplicacions pràctiques que els participants desenvoluparan en equips industrials al laboratori per a la regulació de processos de nivell, cabal, pressió i temperatura mitjançant diversos PLC i/o computadors per al control digital.

A més, s'analitzaran les necessitats i requeriments en la implantació d'un sistema SCADA. S'estudiaran les característiques dels diferents sistemes de control i supervisió (SCADA) realitzant una aplicació completa en un cas real: disseny ergonòmic de les interfícies gràfiques, sistemes d'accés a la informació de camp i estructuració de les bases de dades compartides per estrats superiors de l'empresa 

Beneficis

En finalitzar el curs, el participant serà capaç de:

 • Interpretar i utilitzar la simbologia i els diagrames normalitzats en sistemes de control i instrumentalització.
   
 • Especificar sistemes de control tenint en compte les característiques i limitacions del procés que s’ha de controlar.
   
 • Identificar problemes i sistemes de control de l’entorn industrial.
   
 • Aïllar i modelar els sistemes objecte de control en entorns industrials.
   
 • Aplicar diverses tècniques de control i sintonitzar els controladors amb l’objecte de millorar alguna característica de funcionament del sistema que s’ha de controlar.
   
 • Disposar de criteris tecnològics i ergonòmics per a l’elecció de dispositius de control i de SCADA a la indústria, pel que fa a visualització de dades i d’integració.
   
 • Utilitzar una metodologia de disseny i desenvolupament de sistemes SCADA.
   
 • Saber definir els paràmetres d’entorn per a la posada en marxa i execució d’un sistema SCADA.

Edició: Octubre 2017

Matrícula
2.950€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
105 hores
Inici
16/10/17
Fi
Febrer 2018
Horari
Dll i Dc, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
15 ECTS
Continguts


1 Instrumentació i Enginyeria

 • Mesura de variables de procés: Pressió, Cabal i Nivell.
 • Mides analítiques en línia: Electroquímiques, Cromatogràfiques, Infraroges.
 • Elements finals de control: vàlvules i posicionadors.
 • Diagrames, identificació i simbologia: Block Flow, Process Flow y P&ID.
 • Documentació de processos industrials.
 • Instal·lacions ATEX i Sistemes de Seguretat Instrumentats.


2 Sistemes SCADA i PIMS

 • Estàndard OPC i comunicació amb controladors de procés.
 • Característiques generals: SCADA – HMI.
 • Estàndards. Sistemes genèrics, sistemes dedicats, sistemes operatius i comunicacions.
 • Metodologia de disseny de SCADA i aspectes ergonòmics en el disseny d’una interfase gràfica.
 • Definició, estructuració i accés a bases de dades.
 • Realització d'aplicacions reals de SCADA: variables i tipus de dades, alarmes, events, gràfiques de tendències, accés a bases de dades.
 • Criteris d'avaluació i de selecció d’un sistema SCADA.
 • Aplicació de Sistemes PIMS: Process Information Management Systems.
 • Recopilació, organització, visualització i anàlisi de la informació de planta amb eines PIMS.


3 Control Bàsic - Base Teòrica del control de processos

 • Fases en el disseny de processos de control obert o realimentat.
 • Modelització de sistemes: balanç de massa i energia. 
 • Identificació de processos.
 • Regulació PID: Acciones P, I, D. Ajust empíric.
 • Regulació PID: Mètodes d’ajust.
 • Estabilitat: criteri de Bode, Nyquist, resposta temporal i freqüencial.
 • Practiques amb estacions de control continu.


4 Control Avançat Bàsic - Tècniques avançades de control de processos

 • FeedForward, Control en Cascada 
 • Control Ratio, Split Range 
 • Control Selectiu
 • Practiques amb estacions de control continu. 
 • Control no lineal, robust, sistemes tipus relè, xarxes neuronals.
Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a qualsevol dubte o un assessorament personalitzat contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Als responsables de la selecció i millora dels sistemes de regulació, supervisió i control de processos continus o discrets, o a aquells que necessitin actualitzar i ampliar els coneixements en aquesta àrea.

Sortides Professionals: Departaments de qualitat, de producció i de manteniment, Enginyeries de control i d’automatització de processos industrials.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial. 

Iñaki Eseberri Inovyn
Francisco Rodríguez ENCo
Antonio Camacho UPC
Àngel Fernández Inovyn
Endress Hauser VEGA - Matrikon

Iñaki Eseberri, Director del Postgrau. 
Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per la Fundació CIM (UPC).

Te més de 12 anys d'experiència en el desenvolupament i direcció de projectes d'automatització industrials. És responsable del departament d'Instrumentació i Control de Processos del grup SOLVAY. Desenvolupa les seves funcions a la fàbrica de PVC que el grup té a Martorell. 

instrumentationandcontrol.net