FINANÇAMENT PER A EMPRESES

FUNDACIÓN TRIPARTITA

Un factor clau per al futur i supervivència de les organitzacions actuals, es poder oferir als seus treballadors l'oportunitat de poder contribuir al canvi i al desenvolupament d'aquestes, mitjançant la possibilitat de participar en processos d'aprenentatge i formació. A través de la Fundació Tripartita les empreses disposen d'uns fons anomenats crèdits per finançar la formació dels seus treballadors mitjançant bonificacions a les quotes patronals de la Seguretat Social.

La Formació que es pot bonificar la empresa és la següent:

Accions Formatives: tenen relació amb les necessitats de l'empresa i poden ser generals o específiques. Les accions formatives tenen un durada mínima de 6 hores.

  • General: Aquella formació aplicable a diferents llocs de treball, tant de la mateixa empresa com d'altres. (p. Ex: curs Autocad)
  • Específica: Aquella formació amb continguts aplicables directament al lloc de treball actual o futur a l'empresa i que no són transferibles a d'altres empreses o àmbits laborals (p. Ex: Riscos Laborals)

Permisos Individuals de Formació (PIF): són els que concedeix la empresa als treballadors que sol·liciten rebre formació reconeguda amb una titulació oficial o amb un títol universitari propi en hores de feina. Es cobreix el cost salarial d'un màxim de 200 hores laborals per cada treballador. És el treballador qui sol·licita aquest permís a l'empresa.

Beneficiaris

Qualsevol empresa que cotitzi a la Seguretat Social i que estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i socials.

Requisits

Complir amb el deure d'informació a la representació legal dels treballadors o treballadores segons l'article 16 de l'ordre TAS/2307/2007.

  • Informar les persones participants i la Fundació Tripartita abans de l'inici de la formació.
  • Haver fet la formació.
  • Comunicar a la Fundació Tripartita i de la forma establerta la finalització de grup o grups de formació.

Des de la Fundació CIM, i d'acord amb la nostra missió de complementar i donar suport a la formació i millora del desenvolupament d'empreses i professionals, podem ajudar-vos a realitzar els tràmits per a recuperar el crèdit assignat a la vostra empresa mitjançant Accions Formatives que nosaltres mateixos realitzem o bé amb Formació a Mida que cada empresa pugui necessitar, fent possible la recuperació total del crèdit assignat a cada empresa.

FINANÇAMENT PER A PARTICULARS

1 DESCOMPTES APLICABLES

La Fundació CIM atorga descomptes en l'import de matricula dels cursos del programa de Màster i Postgrau als següents col·lectius:

 

2 PRÉSTECS BANCARIS

La Fundació CIM ha concertat amb diverses entitats bancàries la possibilitat de finançament, total o parcial, del cost del curs. Aquestes entitats donaran a l'alumne/a interessat/da un tracte preferent.

Més informació: infomasters@fundaciocim.org