Bases de dades (CP)

Purpose

 

El curs ocupacional Administració de bases de dades capacita a qualsevol tècnic a configurar qualsevol sistema informàtic i gestionar un sistema de bases de dades.

Mitjançant una plataforma d'administració i anàlisi de base de dades, es dissenya, es crea i s'administra una base de dades. Amb aquesta eina s'assegura la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat de la informació emmagatzemada a una base de dades.

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge d'un sistema de bases de dades així com les tècniques més habituals per a poder configurar i gestionar els sistemes d'informació dins d'una empresa.

Certificat de professionalitat

 

Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l'Estat Espanyol que acrediten les competències professionals que ha adquirit a un treballador per al desenvolupament d'una activitat laboral, confirma que la persona que el posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest trebal, és dir: està qualificat i compleix el perfil professional per al compliment d'una professió.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s'organitzen en Mòduls Formatiu. Cada unitat de competència té associada un codi d'acció formativa dins de l'itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l'itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon. L'alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d'acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.
 

Edition: FOAP 2017/18

Preu matrícula
Subvencionat 100% per el Servei d’Ocupació de Catalunya(SOC) i el Fons Social Europeu
Durada
610h+80h de prácticas en empresa
Dates
Places exhaurides
Horari
Places exhaurides
Ubicació
Barcelona
Contents

 

1. Mòdul de sistemes operatius i aplicacions informàtiques

 • Computadors per a bases de dades: Diferenciar components bàsics d'un ordinador, Introducció als Sistemes Operatius (Windows, Linux).
 • Sistemes d'emmagatzematge: Sistemes d'arxiu, Volums lògics i físics, Salvaguarda física i lògica.
 • Aplicacions microinformàtiques i Internet per a consulta i generació de documentació: Processadors de Text, fulls de càlcul i Edició de Presentacions, Transferència de fitxers, Projectes de programari lliure.


2. Administració de sistemes gestors de bases de dades

 • Emmagatzematge de la informació i introducció a SGBD: Anàlisi i exemplificació dels diferents models d'emmagatzematge d'informació en fitxers, Emmagatzematge en SGBD.
 • SGBD i instal•lació ( MySQL, Oracle ): Sistemes gestors de bases de dades, Diccionari de dades, Anàlisi de l'estructura funcional de l'SGBD, Instal•lació d'un SGBD. 
 • Administració i monitorització dels SGBD instal•lats: Administració de l'SGBD, Construcció de guions per a l'administració del SGBD i les BBDD, Monitorització i ajust del rendiment del SGBD.


3. Gestió de bases de dades

 • Bases de dades relacionals i modelat de les dades: Bases de dades relacionals, Anàlisi del Model relacional, Descripció i aplicació del Model Entitat-Relació per a la modelització de dades.
 • Llenguatges de definició i modificació de les dades SQL: Anàlisi dels objectes i estructures d'emmagatzematge de la informació per a diferents SGBD, Llenguatges de definició, manipulació i control.
 • Salvaguarda i seguretat de les dades: Salvaguarda i recuperació de dades, bases de dades distribuïdes, Seguretat de les dades, Transferència de dades.


 4
. Projecte final

Information request

For more information please fill out the form below and we will contact you within 24 hours.

For more information, please contact us ocupacional@fundaciocim.org or call to 93 401 71 71.

Professionals del món de la informàtica, especialment a aquelles persones que es vulguin iniciar en l'àmbit de desenvolupadors i analistes de sistemes de la informació.

Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d'atur (80% de les plaçes) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les plaçes), realitzant la demanada de millora.

Veure requisits

L’equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s’adapta a la realitat empresarial.

Directora del curs: Paqui Pardo (Fundació CIM-UPC).

Paqui Pardo Fundació CIM-UPC
Agustín Gómez Fundació CIM-UPC

Prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), i també:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo”  i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.


Per a qualsevol aclariment, pots posar-te en contacte amb la Fundació CIM al 93.4017171, al correu de ocupacional@fundaciocim.org o a la pàgina web www.fundaciocim.org
 

Vanessa Martínez, Responsable de Formació Ocupacional i Especialitzada.